Cookie- og privatlivspolitik

1.0.  BAGGRUND

1.1.  Hos CrossFit North 57°9° tager vi databeskyttelse alvorligt. Nedenstående har til formål at oplyse dig som registrerede om, hvordan vi behandler din persondata. vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.2.  Kontaktoplysninger på dataansvarlig:

CF North ApS
Hjulmagervej 11-13
9000 Aalborg
Cvr: 38451464

1.3.  Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på: kontakt@crossfitnorth579.dk eller 72 600 579.

2.0.  BRUG AF COOKIES

2.1.  Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. CrossFit North 579 forpligter sig til at følge de til enhver tid gældende regler for indsamling og behandling af cookies. Hvis du ikke ønsker, at der indsam- les oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

2.2.  Cookies gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genken- de den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Vi anvender også cookies til at levere målrettede annoncer på andre websites. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus og spyware. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3.  Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer opti- malt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

2.4.  Cookie slettes 6 måneder efter dit seneste besøg på www.crossfitnorh579.dk.

2.5.  Vi anvender cookies til at undersøge, hvordan vores brugere benytter vores websi- te. De oplysninger vi indsamler er anonyme og kan ikke spores til navngivne bru- gere. Vi anvender følgende typer af cookies:

Førstepartscookies er cookies, som vi har placeret på vores website for at forbedre funktionerne på vores website. Førsteparts cookies kan:

Genkende dig via dit it-udstyr
Registrere det tidsrum, du er på websitet
Identificere dine http-forespørgsler, når du bevæger dig rundt på vores websiteTredjepartscookies er cookies som af vores annoncesamarbejdspartnere sender cookies via vores website, og som har adgang til oplysninger, der er indsamlet via cookies fra vores website. På vores website er vores annoncesamarbejdspartnere:Facebook, og Google

Det er muligt at fravælge deltagelse i en række annoncenetværk, der deler oplys- ninger på tværs af forskellige netværk. Du kan finde listen her og http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

På vores website er vores tredjepartscookies;

Google Analytics, og
Facebook Pixel

Google Analytics og Facebook Pixel giver os mulighed for at følge din adfærd på vo- res website, og giver os mulighed for at tilpasse indholdet efter relevans for dig samt målrette annoncering. Du kan ved at trykke på følgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout fravælge cookies fra Google Analytics. Cookies fra Facebook kan fravælges ovenfor i pkt. 2.2.

3.0.  BEHANDLING AF PERSONDATA

3.1.  Personoplysninger er alle informationer som kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores mail med modtagelse af træningsprogrammer, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websi- tet.

3.2.  Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tek- niske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geo- grafisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desu- den: Navn, adresse, postnummer, telefonnummer, e-mail, køn, fødselsdato og be- talingsoplysninger. Det vil være i forbindelse med udfyldning af kontaktformular på vores website.

3.3.  Nogle personoplysninger er obligatoriske i forbindelse med oprettelse og admini- stration af dit medlemskab hos os. Oplysningerne kræver derfor ikke et eksplicit samtykke, og du kan ikke indgå eller opretholde et medlemskab uden at afgive op- lysningerne. Det gælder fx dit fulde navn, telefonnummer, e-mail, adresse, køn, fødselsdato og betalingsoplysninger. Oplysningerne skal også bruges i forbindelse med oprettelse af login. Når du besøger vores center, vil vi have oplysninger om din besøgshistorik og eventuelle tilkøb. Vi kan også have e-mails, hvis du har kor- responderet med os vedrørende dit medlemskab. Centeret er videoovervåget for at øge vores medlemmer og medarbejderes sikkerhed. Vi indsamler ikke yderligere personlige oplysninger om dig uden dit udtrykkelige samtykke hertil.

4.0.  SIKKERHED

4.1.  Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Vi gemmer dine oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstalt- ninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarlig, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Det er endvidere kun ansatte medarbejdere, der har adgang til dine personoplysninger og kun i det omfang deres jobfunktion kræver dette.

5.0.  FORMÅL

5.1.  Vi bruger dine oplysninger til at identificere dig som bruger og vise dig de annon- cer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som fx at kontakte dig efter udfyldes af vores kontaktformular. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold. Dette sker med det for- mål, at give dig den bedste træningsoplevelse og for at målrette vores tilbud og in- formationer til dine behov.

6.0.  DATAMINIMERING

6.1.  Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i for- hold til at opfylde vores fastsatte formål. Vi indsamler derfor kun oplysninger der er nødvendige for at administrere dit medlemskab og for at levere vores ydelser for dig, som fx tilkøb af personlig træning, kostvejledning eller fysioterapi. Her kan der muligvis blive behandlet følsomme oplysninger i form af helbredsoplysninger, så- fremt du har afgivet samtykke til behandlingen. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores drift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

7.0.  DATA HOLDES AJOUR

7.1.  Da vores service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysnin- gerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine persondata. Hvis vi selv bliver opmærksomme på at data ikke er korrekt opdatere vi oplysningerne og giver dig meddelelse om dette.

8.0.  PERIODE FOR OPBEVARING

8.1.  Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakte- ren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at an- give en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. Vi har fastsat slette- procedurer for vores forskellige ydelser, du er til enhver tid velkommen til at kon- takte os for nærmere oplysninger herom. Som altovervejende hovedregel, vil vi opbevare oplysninger om dig 3 år efter dit medlemskab ophører. Herefter anony- miseres oplysningerne på en sådan måde, at oplysningerne ikke længere kan iden- tificere dig.

9.0.  SAMTYKKE

9.1.  Såfremt du har givet samtykke til, at vi må behandle persondata om dig, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. En tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den behandling eller videregivelse der har fundet sted. Det betyder at en tilbagekaldel- se kun har virkning fremadrettet.

9.2.  Du kan tilmelde dig til at modtage træningsprogrammer. Dit samtykke til modta- gelse heraf er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os eller bruge det nederste linke i mailen ”unsubscribe from this list”. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

10.0.  VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

10.1.  Vi videregiver ikke personoplysninger til andre dataansvarlige, med mindre du en- ten udtrykkeligt samtykker hertil, det er til brug for opfyldelse af den aftale, der er indgået mellem os, vi er retlig forpligtet hertil, eller det er af hensyn til væsentlige

samfundsinteresser. Typisk videregivelse vil ske til offentlige myndigheder, revisi- onsfirma, advokatfirmaer, pengeinstitutter eller forsikringsselskaber. Det kan se fx ved inkassosager mv. Endvidere kan overvågningsvideoer, systemlogfiler eller an- dre data overgives til politiet i forbindelse med efterforskning af strafbare handlin- ger i vores center, Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

10.2.  Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om i afsnittet om ”Brug af cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

10.3.  Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det.

10.4.  Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse i henhold til reglerne om persondatabeskyttelse (GDPR)

11.0.  DINE RETTIGHEDER

11.1.  Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet.

11.2.  Der kan være begrænsninger tilknyttet udnyttelse af dine rettigheder. Der er derfor en konkret vurdering, om de i de enkelte tilfælde kan udnytte rettighederne. En vurdering heri vil afhænge af de særlige omstændigheder der er for den pågælden- de behandlingsaktivitet. Adgangen kan således være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle ret- tigheder. Evt. Videomateriale fra overvågning udleveres ikke til enkeltpersoner, men alene politiet.

11.3.  Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktop- lysninger finder du øverst.

11.4.  Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighe- derne består, og hvordan de kan rettes.

11.5.  I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker et eventuelt afgivet samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtel- ser.

11.6.  Hvis du mener at vi har overtrådt gældende regler om beskyttelse af personoplys- ninger, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf: 33193200 eller pr. mail dt@datatilsynet.dk

11.7.  Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine person- data, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændrin- ger eller sletning så hurtigt som muligt.

11.8.  Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du kan også gøre indsigelse mod vores videregivelse af dine data til markedsføringsformål. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din ind- sigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

11.9.  Du har mulighed for, at benytte dig af dataportabilitet, i så fald du ønsker dine op- lysninger flyttet til en anden dataansvarlig eller databehandler. Det betyder, at du i visse tilfælde har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almin- delig anvendt og maskinlæsbart format.

11.10.  Vi sletter af egen drift dine persondata, når de ikke længere er nødvendige for det formål, som de er indsamlet til.

11.11.  Dette websted ejes af CF North ApS, Hjulmagervej 11-13, 9000 Aalborg, CVR-nr. 38451464.

12.0.  KONTAKT

12.1.  Såfremt du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder bedes du benyttes kontaktoplysningerne angivet øverst på denne side.